Co można odliczyć od podatku? Remont mieszkania 2022 a podatek VAT

26 lutego 2022 porady 0

Właściciele mieszkań i domów oraz ci, którzy planują zakup mieszkania lub domu, muszą liczyć się ze sporymi wydatkami, jakie generuje remont lokalu mieszkalnego. Co można odliczyć od podatku na remont mieszkania? Jakie ulgi podatkowe i komu przysługują z remontu mieszkania?

Źródło ulgi podatkowej i ograniczenia

Problemy z ulgami zaczęły się w 2014 roku. Wtedy to ustawodawca wprowadził znaczące ograniczenia dla inwestorów, którzy mieli zamiar skorzystać ze zwrotu podatku VAT za materiały budowlane. Owe przepisy obowiązują do dzisiaj. Charakteryzują je liczne obostrzenia, które znacznie uszczupliły grono osób, jakie mogły skorzystać z tych popularnych odliczeń. Kto obecnie posiada uprawnienia do zwrotu podatku VAT za remont domu? Jak można skorzystać z tej popularnej ulgi?

VAT nie dla wszystkich

Ulga podatkowa VAT została dokładnie opisana w Ustawie z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. 2013 poz. 1304) . Tutaj można znaleźć wszelkie regulacje, które dotyczą możliwości zwrotu części poniesionych nakładów remontowych ze środków budżetu państwa. Dotyczą one oczywiście części wydatków, jakie zostały poniesione na zakup materiałów budowlanych. Stawka podatku VAT może więc zostać odliczona przez osoby fizyczne, które budują swój pierwszy budynek mieszkalny. Jest to pierwsze i jedno z zasadniczych ograniczeń stawianych przez państwo przed inwestorami. Mówi o tym artykuł 20 ustawy. Ulga związana z podatkiem VAT przysługuje więc tylko i wyłącznie w przypadku, gdy miejsce ma:

 • budowa domu jednorodzinnego,
 • nadbudowa budynku na cele mieszkalne,
 • rozbudowa budynku na cele mieszkalne,
 • przystosowanie niemieszkalnej części budynku na cele mieszkalne (np. adaptacji nieużytkowanego strychu na poddasze użytkowe).

By jednak zrealizować wskazane wyżej inwestycje, należy posiadać ważne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie. Dokumenty muszą posiadać datę wydania po 1 stycznia 2014 roku, czyli po wejściu w życie zapisów ustawy. jakie jeszcze obowiązują ograniczenia dla osób fizycznych i inwestorów?

napis vat na klockach trzymanych w dłoni

Jak odzyskać VAT na materiały budowlane?

Najważniejsze ograniczenia powierzchniowe

Poza tym ustawodawca wprowadził do zapisów prawnych dodatkowe ograniczenia, które wiążą się z wielkością budynków i mieszkań. Maksymalny metraż mieszkania lub domu jednorodzinnego nie może być większy niż:

 • 75 m2 w przypadku mieszkania,
 • 100 m2 w przypadku domu jednorodzinnego.

Jednak limity powierzchniowe są zwiększone, gdy wnioskodawca ulgi na remont domu lub mieszkania ma przynajmniej trójkę nieletnich dzieci. W takiej sytuacji maksymalny metraż nie może być większy niż:

 • 85 m2 w przypadku mieszkania,
 • 110 m2 w przypadku domu jednorodzinnego.

Ktoś może powiedzieć, że to nie jest sprawiedliwe rozwiązanie, ponieważ często nawet dorosłe dzieci są mieszkańcami domu lub mieszkaniu stanowiącego własność ich rodziców. Ustawodawca przewidział tę sytuację i dał możliwość uwzględnienia dzieci, które nawet ukończyły 18 rok życia. Warto jednak pamiętać, że rozwiązanie to dotyczy wszystkich dzieci – bez względu na wiek. By ulga na remont domu została wykorzystana, należy wskazać dzieci, pobierają zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Kolejnym ukłonem ustawodawcy w stronę rodzin jest stworzenie ulgi prorodzinnej, wynikającej z artykułu 7 ustęp 2 ustawy, który dopuszcza także uwzględnienie dzieci poniżej 25 roku życia. Muszą to być jednak osoby:

„uczące się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych”.

dziewczynka w kasku a z nią mężczyzna maluje ścianę

Ulga podatkowa na dzieci?

Ograniczenia dotyczące inwestora

Ustawodawca konstruując prawo, przewidział także ograniczenia dotyczące również wieku samego wnioskodawcy. Opisane są w artykule 20 omawianej ustawy. Czyli osoba fizyczna, która korzysta z ulgi podatkowej, nie może mieć ukończonego 36 roku życia. Bardzo ważny jest rok kalendarzowy, w którym uzyskano pozwolenie lub zgłoszenie budowlane na remont domu lub mieszkania podlegający rygorom inwestycyjnym. W sytuacji małżeństw, które razem składają wniosek o zwrot podatku VAT, bierze się pod uwagę wiek młodszego małżonka.

To nie koniec ograniczeń nałożonych na samego inwestora. Taka osoba do dnia złożenia wniosku nie może być:

 • właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Jak uzyskać zwrot podatku VAT za materiały budowlane?

Przede wszystkim osoby, które chcą odliczyć VAT za materiały budowlane, mają obowiązek wypełnić formularz VZM-7. Po przygotowaniu dokumentu, należy przedłożyć go w urzędzie skarbowym do 31 grudnia. Złożenie wniosku nie generuje dodatkowych opłat. Wzór dokumentu znajduje się w każdym urzędzie. Najważniejsze dane, jakie powinny się znaleźć w dokumencie, to:

 • dane osobowe wnioskodawcy,
 • opis rodzaju inwestycji,
 • wnioskowana kwota zwrotu podatku VAT,
 • kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,
 • kopia faktur potwierdzających zakup materiałów budowlanych,
 • wskazanie sposobu zwrotu podatku,
 • podpis wnioskodawcy.

Wszystkie faktury imienne muszą być wystawione na wnioskodawcę lub jego małżonka, jeśli wniosek jest składany wspólnie. Może się zdarzyć też sytuacja, że choć kupiłeś materiały budowlane, to nie będą one podlegały możliwości zwrotu podatku VAT. Dokładny wykaz materiałów budowlanych znajduje się w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury.

Wysokość zwrotu podatku VAT

Wysokość zwrotu podatku zależy od kilku zasadniczych czynników. Najważniejsze są aktualne limity oraz wysokość opodatkowania. Można więc liczyć na zwrot w wysokości:

 • 60%, w przypadku materiałów budowlanych, które zostały oprocentowane na 25% stawki podatku VAT,
 • 62,5 % w przypadku materiałów budowlanych, które zostały oprocentowane na 24 % stawki podatku VAT,
 • 65,22 % w przypadku materiałów budowlanych, które zostały oprocentowane na 23% stawki podatku VAT,
 • 68,18% w przypadku materiałów budowlanych, które zostały oprocentowane na 22 % stawki podatku VAT.

Nie jest to jednak całkowita kwota zwrotu podatku, jaką może otrzymać osoba fizyczna, która przeprowadziła remont mieszkania lun domu. Autor ustawy, wskazał także na konkretne limity, które ograniczają tę kwotę. Kupując materiały budowlane, odliczenie od podatku musi odbywać się w zgodzie z określonymi zasadami.

W przypadku:

 • stawki 25%, wartość odliczenia może wynosić 12% kwoty, która stanowi iloczyn 70 m2 i ceny za 1 m2 powierzchni.
 • stawki 24%, wartość ta wynosi 12,097 % tego iloczynu, a w przypadku 23% to 12,295 % iloczyny.

Remont mieszkania lub domu – inne ulgi podatkowe

Jeśli nie skorzystasz z ulgi podatkowej w postaci odliczenia podatku VAT, możesz wykorzystać inne ulgi przysługujące na remont mieszkania.

Jedną z nich jest ulga termoizolacyjna, czyli zwrot za remont polegający na np. dociepleniu budynku. Za docieplone budynki podatnik może jednak odliczyć nie więcej niż 53 tys. zł. Jest to łączna kwota dla wszystkich wykonanych termomodernizacji budynków. Ale warto wiedzieć, że podatnik musi być właścicielem lub współwłaścicielem tych budynków. Jeśli rozlicza się z małżonkiem, w takiej sytuacji każdy z małżonków ma osobny limit. Łącznie małżeństwo może odliczyć nawet 106 tys. złotych w związku z poniesionymi wydatkami na termoizolację budynku. Podobnie wygląda zwrot za inwestycje w nowoczesne źródła ogrzewania domów: piece gazowe czy elektryczne.

Kolejna ulga dotyczy osób niepełnosprawnych, które zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o PIT mają prawo odliczyć wydatki dla remontowych celów ułatwiających wykonywanie czynności życiowych. Jednym z nich są koszty poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Dotyczy to przede wszystkim osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do konkretnej grupy inwalidztwa.

seniorka kroi warzywa przy stole

Tańszy remont domu lub mieszkania dla osób niepełnosprawnych.

Gdy w mieszkaniu prowadzona jest działalność gospodarcza

Przepisy podatkowe nie wykluczają możliwości zaliczenia wydatków na remont części biurowej mieszkania do kosztów uzyskania przychodów. Musi być spełniony jednak warunek, że wydatek jest związany z prowadzoną działalnością. Gdy więc w mieszkaniu prywatnym pod prowadzenie działalności zostało wydzielone jedno pomieszczenie, to wydatki poniesione na materiały budowlane i usługi wykończeniowe, które dotyczą tego właśnie pomieszczenia, można odliczyć od podatku dochodowego, gdyż będą stanowić koszt uzyskania przychodu. Warto też w przypadku takiego remontu zachować zdrowy rozsądek. Organy skarbowe mogą zakwestionować wydatki na rzeczy, które ich zdaniem będą służyły życiu prywatnemu podatnika. I tak, remont części biurowej mieszkania nie powinien wzbudzać wątpliwości, ale kuchni tak. Przedsiębiorca korzysta z tego pomieszczenia także, a nawet wyłącznie w celu zaspokojenia potrzeb osobistych.

Koszt uzyskania przychodów przy remoncie firmowej części w prywatnym mieszkaniu

Co do zasady są to przede wszystkim standardowe materiały, czyli: farby, panele, wszelkie materiały budowlane, okna, drzwi, elementy instalacji elektrycznej, elementy instalacji kanalizacyjnej, a także usługi specjalistów, np.: budowlańców, elektryków, hydraulików etc.

rozmowa online przez tablet

Od kosztów przychodów ewidencjonowanych można odliczyć koszty remontu części biurowej mieszkania.

Remont wynajmowanego mieszkania, a Polski Ład

Ustawodawca niestety najnowszymi zmianami podatkowymi mocno uderzył w kieszenie osób, które żyją z wynajmu mieszkań. Wejście w życie zmian, jaki zostały zaproponowane w „Polskim Ładzie” oznaczają brak możliwości wyboru formy opodatkowania najmu prywatnego. A od tego wszystko się zaczyna. Jedyną dostępną formą jest ryczałt od przychodów ewidencyjnych. Z jednej strony jest to dużo prostsza forma rozliczania się z fiskusem. Natomiast z drugiej ogranicza możliwości rozliczenia poniesionych kosztów w deklaracji podatkowej. Ryczałt bowiem nalicza się od przychodu. Nie jest więc pomniejszany o koszty. Dlatego w kosztach uzyskania przychodów nie wykaże się nakładów poniesionych na remont mieszkania czy nawet materiały budowlane w sytuacji, gdy osoba wynajmująca remontuje mieszkanie lub podnosi standard wynajmowanego domu albo mieszkania.

Jeśli planujesz remont mieszkania lub budowę domu, skontaktuj się z nami. Skorzystaj z usług remontowych firmy Wawer-Bud.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *